PriorNilsson Yield

I december 2002 startade vi fonden Yield som har fått sitt namn från engelskans ord för avkastning och skörd. Yield är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) och har en lång/kort strategi med syfte att skapa positiv avkastning oberoende av marknadsutvecklingen. Fonden har en större frihet i sina placeringar än vad som är möjligt i en traditionell aktiefond.

Några av de viktigaste fördelarna som förvaltarna anser sig nå i en hedgefond är att fonden kan arbeta med större enskilda positioner, utnyttja derivatinstrument samt inneha blankade positioner. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaderna kommer över tiden att variera med den syn förvaltarna har på marknaden.

Yield passar dig som söker ett bra alternativ till räntefonder eller bankkonto. Yield har låg risk, väsentligt lägre risk än aktiefonder. Förvaltningen av Yield syftar till att ge andelsägarna hög riskjusterad avkastning på insatt kapital. Avkastningen kan inte förväntas vara linjär över tiden och en investering i fonden bör därför betraktas som en långsiktig placering.

För ytterligare information, läs fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser. Vill du börja spara i Yield direkt hos oss kan du fylla i en Köpblankett tillsammans med blanketten om Kundkännedom.


Kurs (24/03) 1 dag Denna månad i år 3 år Sedan start
1135,04 0,03% -0,01% 0,09% 5,93% 82,12%Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en investering bör därför vara långsiktig. Yield har låg risk, väsentligt lägre risk än aktiefonder. Fonden har färre innehav än en vanlig aktiefond vilket ökar risken men nettoexponeringen mot marknaden är normalt väsentligt lägre än en aktiefond.

Fonden eftersträvar en volatilitet inom intervallet 1-8 %.

Generellt kan sägas att fonden är exponerad mot marknads-, kredit- och likviditetsrisker medan operativa risker förekommer i fondbolaget. Med marknadsrisk avses risken att värdet på fondens tillgångar och skulder förändras på marknaden. Marknadsrisk finns i form av aktiekursrisk, ränterisk och valutarisk. Derivatinstrument används både för att öka och reducera marknadsrisken. Då en liten del av fondens tillgångar placeras i värdepapper i utländsk valuta har fonden en valutarisk och räntebärande placeringar ger en kreditrisk. Likviditetsrisken begränsas av att fonden till en del investerar i mycket likvida tillgångar.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att andelsägaren får tillbaka hela det investerade beloppet. För mer information om risk se fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.