PriorNilsson Sverige Aktiv

I oktober 2012 startade vi Sverige Aktiv som är en aktivt förvaltad aktiefond. Sverige Aktiv är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad krets av investerare. Fonden är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i svenska noterade aktier. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda sig av derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Placering kan dessutom, till högst 10 procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade instrument som ges ut av bolag från de övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad utom EES.

Sverige Aktiv passar den fondsparare som tror på svenska aktier och har en långsiktig placeringshorisont. Målsättningen för Sverige Aktiv är att leverera den bästa riskjusterade avkastningen till våra kunder och vi gör det genom att bedriva äkta aktiv förvaltning oberoende av index. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.

Sverige Aktiv finns att välja i premiepensionssystemet med nummer 328 021. Avgiften i premiepensionen är 0,52 procent.

Sverige Aktiv har två andelsklasser, A och B, varav A är icke utdelande och B är utdelande. I produktbladet beskrivs andelsklass A som är den vanligast förekommande.

För ytterligare information, läs fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser. Vill du börja spara direkt hos oss i Sverige Aktiv, fyll i en Köpblankett tillsammans blanketten om Kundkännedom.


Kurs (24/03) 1 dag Denna månad i år 3 år Sedan start
2278,04 -0,23% 2,31% 6,03% 56,36% 127,80%Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en investering bör därför vara långsiktig. Fonden kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Fonden är exponerad mot marknads-, kredit- och likviditetsrisker medan operativa risker kan förekomma i fondbolaget. Med marknadsrisk avses risken att priset på en aktie uppvisar svängningar. I denna fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera aktier (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Kreditrisk är att en emittent av ett värdepapper inte fullföljer sina åtaganden vid förfall. Motpartsrisk uppkommer som en effekt av att en affärsmotpart i en finansiell transaktion eventuellt inte fullföljer sina åtaganden. Med likviditetsrisk avses risk för att placeringarna i fonden inte kan omsättas i kontanter inom planerad tid eller till önskat pris. Blir man tvungen att realisera fondplaceringarna vid en ogynnsam tidpunkt kan detta inverka på fondandelens utveckling.

Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att andelsägaren får tillbaka hela det investerade beloppet. För mer information om risk se fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.