PriorNilsson Realinvest

I september 2013 startade vi Realinvest som är en aktivt förvaltad aktiefond. Realinvest är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad krets av investerare. Realinvest är en aktiefond som investerar i bolag med en stor andel reala tillgångar, som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaru- och kraftindustrin. Fonden kan investera i hela världen, men fokus ligger främst i de nordiska länderna. Inriktningen är i övrigt diversifierad och inte inskränkt till någon särskild bransch. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda sig av derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får även placera högst tio procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag.

Realinvest passar dig som tror på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar och har en långsiktig placeringshorisont. Målsättningen för Realinvest är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt på de berörda aktiemarknaderna som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag som fonden investerat i. Detta görs genom att bedriva en aktiv förvaltning oberoende av index. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. 

Sedan den 11 november 2014 finns Realinvest att välja i premiepensionen med nummer 487 108. Avgiften i premiepensionen är 0,66 procent.

För ytterligare information, läs fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Vill du börja spara i Realinvest direkt hos oss kan du fylla i en Köpblankett tillsammans med blanketten om Kundkännedom.


Kurs (24/03) 1 dag Denna månad i år Sedan start
2052,77 -0,30% -1,32% -0,37% 105,28%Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en investering bör därför vara långsiktig. Fonden kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Fonden är exponerad mot marknads-, kredit- och likviditetsrisker medan operativa risker kan förekomma i fondbolaget. Med marknadsrisk avses risken att priset på en aktie uppvisar svängningar. I denna fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera aktier (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Kreditrisk är att en emittent av ett värdepapper inte fullföljer sina åtaganden vid förfall. Motpartsrisk uppkommer som en effekt av att en affärsmotpart i en finansiell transaktion eventuellt inte fullföljer sina åtaganden. Med likviditetsrisk avses risk för att placeringarna i fonden inte kan omsättas i kontanter inom planerad tid eller till önskat pris. Blir man tvungen att realisera fondplaceringarna vid en ogynnsam tidpunkt kan detta inverka på fondandelens utveckling.

Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att andelsägaren får tillbaka hela det investerade beloppet. För mer information om risk se fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.