PriorNilsson Idea

I januari 2006 startade vi fonden Idea som fått sitt namn från engelskans ord för idé. Idea är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46) och har en lång/kort strategi med syfte att skapa hög riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning på aktiemarknaden. Fonden har en större frihet i sina placeringar än vad som är möjligt i en traditionell aktiefond.

Några av de viktigaste fördelarna som förvaltarna anser sig nå i en hedgefond är att fonden kan arbeta med större enskilda positioner, utnyttja derivatinstrument och inneha blankade positioner. Ett enskilt bolag kan utgöra maximalt 30 procent av fondens förmögenhet och fonden kan äga upp till 30 procent av kapital eller röster i ett enskilt bolag. Fonden kan investera i onoterade värdepapper. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden kommer över tiden att variera med den syn förvaltarna har på marknaden.

Idea har en koncentrerad portfölj med få och stora innehav och passar dig som tror på aktier. Målsättningen är att på lång sikt avkasta 10-20 procent årligen. Avkastningen kan ej förväntas vara linjär över tiden och en investering i fonden bör därför betraktas som en långsiktig placering.

För ytterligare information, läs fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser. Vill du börja spara i Idea direkt hos oss kan du fylla i en Köpblankett tillsammans med blanketten om Kundkännedom.


Kurs (24/03) 1 dag Denna månad i år 3 år Sedan start
2276,14 0,02% 2,48% 4,47% 47,66% 175,24%Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och en investering bör därför vara långsiktig. Ideas risknivå kommer över tiden likna aktiemarknadens totala risk men kan variera kraftigt. Fonden har få innehav/positioner vilket ökar risken. Positioner i derivatinstrument tillsammans med varierande nettoexponeringen mot marknaden kan orsaka stora svängningar i avkastning och risknivå.

Fonden eftersträvar en volatilitet inom intervallet 10-25 %.

Generellt kan sägas att fonden är exponerad mot marknads-, kredit- och likviditetsrisker medan operativa risker förekommer i fondbolaget. Med marknadsrisk avses risken att värdet på fondens tillgångar och skulder förändras på marknaden. Marknadsrisk finns i form av aktiekursrisk, ränterisk och valutarisk. Derivatinstrument används både för att öka och reducera marknadsrisken. Då en del tillgångar placeras i värdepapper i utländsk valuta har fonden en valutarisk och räntebärande placeringar ger en kreditrisk. Likviditetsrisken begränsas av att fonden till en del investerar i mycket likvida tillgångar.

Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att andelsägaren får tillbaka hela det investerade beloppet. För mer information om risk se fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.