Ordlista

A
Absolutavkastning Fonder som är absolutavkastande har som mål att skapa positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Absolutavkastande fonder har ofta en mycket aktiv förvaltning och kopplar inte fondens utveckling till ett specifikt jämförelseindex. Hedgefonder har ofta absolutavkastning som mål.

Ackumulerad avkastning är den totala avkastningen inklusive utdelning, ränta och kapitalvinst under en viss period. Vi visar den ackumulerade avkastningen sedan fondernas start, under månaden och under innevarande år.

Aktiefond är en fond som till största delen investerar i aktier. En aktie är en ägarandel i ett företag och fondens värdeförändring beror på hur det går för företagen som fonden placerar i. För att sprida riskerna måste en aktiefond investera i minst 16 olika aktier. Man brukar dela in aktiefonder i olika kategorier efter vad de investerar i, exempelvis är PriorNilsson Sverige Aktiv en Sverigefond och PriorNilsson Realinvest en branschfond.

Aktiv risk (tracking error) visar hur mycket en fonds avkastning skiljer sig från index varje år. Snittskillnaden beräknas som standardavvikelse, vilket innebär att om fondens aktiva risk är 4 procent så kan man förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index mindre än 4 procent. Ett lågt aktiv riskmått betyder att fonden har en utveckling, och innehav, som är likt indexet. Ett högt aktiv riskmått innebär att fondens utveckling i hög grad är oberoende av indexutvecklingen.

Alfa är ett mått på en aktie eller fonds riskjusterade överavkastning. Förenklat kan man säga att en förvaltares uppgift är att hitta och placera i aktier med ett positivt alfa. Om en fond har haft en låg marknadsrisk med ett beta på 0,7 och marknaden stiger med 10 procent, förväntas fonden under samma period ha stigit med 7 procent. Skillnaden mellan fondens förväntade avkastning (i detta fall 7 procent) och den faktiska avkastningen (i detta fall 10 procent), är fondens alfa (+ 3 procent). Värdet på alfa kan vara både positivt eller negativt. Ett positivt värde innebär att förvaltaren levererat en riskjusterad överavkastning. En indexfond har definitionsmässigt ett alfa som är 0.

AUM (Assets Under Management) är en finansiell term som betecknar marknadsvärdet för samtliga fonder (tillgångar) som en finansiell institution har under förvaltning.

B
Bear market innebär att trenden på marknaden är negativ och kurserna har fallit kraftigt under en längre period. Den kännetecknas av en bakgrund med en allmänt utbredd pessimism och förväntningen att marknaden kommer att fortsätta att falla. För kortare marknadstrender med stark nedgång används också franska låneordet baisse.

Beta är ett mått på en akties eller fonds marknadsrisk. Aktier med ett betavärde under 1 har en låg marknadsrisk och de med ett betavärde över 1 har en hög marknadsrisk. Om man i en fond placerar en övervägande del av sina tillgångar i aktier med ett högt betavärde kommer även fondens betavärde att bli över 1. En aktiefond med beta 1 kan förväntas stiga med 10 procent om börsindex går upp med 10 procent. En aktiefond med beta 0,5 kan förväntas stiga med 5 procent om börsindex går upp med 10 procent.

Blankning innebär att man säljer ex. aktier som man inte äger. Man lånar aktierna av ett institut och säljer dem på aktiemarknaden. Förväntningarna är sedan att kursen ska falla så att aktierna kan köpas tillbaka till ett lägre pris, vilket gör att man tjänat pengar på mellanskillnaden. Institutet som ursprungligen lånade ut aktierna får sedan tillbaka dem.

Bull market innebär att trenden på marknaden är positiv och kurserna har stigit under en längre period. Förväntningarna är att marknaden kommer att fortsätta att stiga. För kortare marknadstrender med stark uppgång används även franska låneordet hausse.

C
Courtage/transaktionskostnader
är den ersättning investmentbanker och aktiemäklare får för de köp och försäljningar av värdepapper de gör åt förvaltaren för fondens räkning.

Cykliska bolag Ju mer cykliskt ett bolag är ju mer följer det konjunktursvängningarna. Aktiekursen för cykliska bolag är stark när tillväxten är god, men de drabbas hårt under en recession. Exempel på cykliska branscher är verkstads-, skogs- och tillverkningsbolag.

D
Duration
är ett tidsmått som visar den genomsnittliga löptiden på obligationer i en räntefond. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och ett mått på hur värdet av en värdepappersportfölj förändras vid ränteförändringar.

Deflation är en minskning av den allmänna prisnivån över tiden, det vill säga en ökning av penningvärdet. Motsatsen till inflation.

F
Fondbestämmelser
I fondbestämmelserna anges bland annat hur fonden får placera, hur andelsvärdet beräknas, hur handeln med fondandelar sker och vilka avgifter som tas ut från fonderna. Fondbestämmelserna finns i vår informationsbroschyr.

Förvaltare är den person som väljer vad fonden ska investera i så att du ska få bästa möjliga avkastning på dina pengar.

Förvaltningsavgift är den avgift som man som fondandelsägare betalar för förvaltningen av fonden. Den dras från fonden dagligen med 1/365-del, så när avkastningen visas är alla avgifter dragna. För Idea är avgiften 0,2 procent, för Yield 1 procent, för Sverige Aktiv 1,2 procent och för Realinvest 1,6 procent. För Yield och Idea tas även en prestationsbaserad avgift ut.

H
Hedgefond
skiljer sig från traditionella aktie- och räntefonder genom att de har betydligt friare placeringsregler som gör att förvaltaren har möjlighet att skapa en positiv avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas. Hedge kan översättas med skydd, och avsikten är att skydda fonden mot oväntade förändringar på marknaden. Hedgefonder kan investera i allt från aktier till optioner, råvaror, valutor och obligationer och det är tillåtet att belåna och blanka innehaven, i syfte att öka eller minska risken i förvaltningen.

High watermark är en princip som innebär att prestationsbaserat arvode bara utgår om en eventuell underavkastning, i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder, har återhämtats. Yield och Idea har evigt high water mark, dvs vi nollställer det aldrig.

I
Index
är ett medelvärde för ett antal aktier på en viss marknad eller bransch. Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och visar den genomsnittliga utvecklingen på en marknad. Genom att jämföra fondens utveckling med ett index får man en uppfattning om hur fonden har gått i jämförelse med genomsnittet. Det finns flera olika index, varav några av de största är Dow Jones industriindex på New York-börsen, FTSE 100 som ägs av Londonbörsen tillsammans med Financial Times och japanska Nikkei 225. När man pratar om Stockholmsbörsen menar man oftast indexet OMXS GI som väger samman värdet av alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Index används för att ge en helhetsbild över börsens utveckling och visa hur ens egna aktieinnehav har stått sig i förhållande till det. Målet är att välja så bra aktier att portföljen går bättre än index.
Bokstäverna PI och GI berättar om ett index är ett prisindex eller ett avkastningsindex. Förkortningarna kommer från engelskans Price Index och Gross Index. Både prisindex och avkastningsindex mäter hur aktiekurserna på börsen utvecklas. Ett avkastningsindex tar dessutom hänsyn till de aktieutdelningar som börsbolagen gör, vilket ger en bättre bild av den totala avkastningen. Exempelvis OMXS GI är ett avkastningsindex över Stockholmsbörsens utveckling som räknar med både aktiekursernas utveckling och utdelningarna.

Inflation är allmänna prishöjningar som innebär att penningvärdet faller. Ökningen av konsumentprisindex är det vanligaste måttet på inflation. Motsats till deflation.

Informationskvoten är avkastningen dividerat med aktiv risk (tracking error) och visar hur mycket överavkastning den aktiva förvaltningen har gett i förhållande till den risk förvaltaren tagit. En hög informationskvot innebär att förvaltaren har haft rätt i sina aktiva val av enskilda aktier. En indexfond har normalt en informationskvot på 0. Ett värde över 0,5 anses indikera hög förvaltarskicklighet.

ISIN (International Securities Identification Number) – en kod man använder för att unikt identifiera ett värdepapper eller en fond vid köp/försäljning eller vid settlement. ISIN-koden börjar med landskoden på två bokstäver och följs av en sifferkod på 10 siffror, där den sista siffran är en kontrollsiffra. Exempelvis har vår fond Sverige Aktiv ISIN-koden SE0004636447.

J
Jämförelseindex
(eng. benchmark) visar den genomsnittliga värdeutvecklingen för en viss bransch eller marknad. Olika fonder har olika jämförelseindex beroende på vad de placerar i. Se även Index ovan.

K
Kapitalvinst /-förlust
är den vinst eller förlust som uppstår när man sålt sina andelar. Vinsten eller förlusten är skillnaden mellan anskaffningspriset och försäljningspriset.

L
Löptid
är giltighetstiden för en obligation. När en obligations löptid går ut löser man in den mot en bestämd summa pengar, som kallas obligationens nominella värde. Löptid använder man också i samband med giltighetstid för derivat, exempelvis optioner eller terminer.

Marknadsneutral är en strategi som hedgefonder använder sig av. Förvaltaren eliminerar vissa marknadsrisker genom att ta både långa och korta positioner och på så vis göra fonden neutral, dvs göra så att marknadsrörelserna inte påverkar fondens resultat nämnvärt.

N
NAV-kurs
(Nettoandelsvärde) är marknadsvärdet på en fondandel. Beräknas varje bankdag som fondens tillgångar dividerat med antalet andelar. Alla kostnader är dragna när NAV-kursen visas. Publiceras dagligen på vår hemsida.

Nollkupongare är en obligation som i stället för årliga utbetalningar säljs under sitt nominella värde. Innehavaren av obligationen får tillbaka de utlånade pengarna plus all ränta på en gång vid löptidens slut.

O
Omsättningshastighet
mäter hur mycket affärer förvaltaren gör. Aktiva fonder har per definition en högre omsättningshastighet än en indexfond. Omsättningshastigheten anges i fondens årsredovisning.

Obligation är ett räntebärande skuldebrev som är utfärdat av staten, bolåneinstitut, kommuner, stora företag eller banker. När man köper en obligation lånar man ut pengar till den som ger ut obligationen. Pengarna får man tillbaka på obligationens förfallodatum. Under obligationens löptid får innehavaren regelbundna räntebetalningar baserade på kupongräntan. Undantaget är nollkupongare som inte ger några ränteutbetalningar, men som man istället får köpa med rabatt.

Option är ett värdepapper som ger innehavaren av optionen rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en aktie till en viss kurs (lösenpriset) inom en viss tid (löptiden). Optionen kan användas för att öka eller minska risknivån i en portfölj.

P
Prestationsbaserad avgift
är en rörlig avgift som tas ut beroende på hur fonden presterar i relation till en avkastningströskel. Om fonden överträffar avkastningströskeln tas en prestationsbaserad avgift ut, annars inte. Det är en vanlig avgift i hedgefonder och vid annan aktiv förvaltning där fondens resultat är mer beroende på förvaltarens kapacitet än i andra fonder.

R
Rating
innebär att fonderna betygsätts på en (vanligtvis) femgradig skala utifrån ett antal kriterier, till exempel avkastning, kostnad och risk. Ibland bedöms även förvaltarens erfarenhet och kompetens. Betygen sätts av oberoende bedömare på finansmarknaden.

Räntefond är en fond som placerar i olika räntebärande värdepapper som ges ut av stater, bostadsinstitut eller företag som vill låna pengar. Det finns tre olika sorters räntefonder;
1. Korta räntefonder som placerar i räntepapper som löper på högst ett år. Passar istället för ett bankkonto.
2. Långa räntefonder, obligationsfonder, som köper räntepapper med en löptid på över ett år.
3. Företagsobligationsfonder som har en högre risk men också chans till högre avkastning.
Räntefonder är ofta tryggare än aktiefonder eftersom de inte följer aktiemarknadens ibland kraftiga upp- och nedgångar.

S
Säkerställda obligationer
är kopplade till speciellt utvalda säkerheter. Det gör att obligationens säkerhet är bättre jämfört med en traditionell obligation.

Sharpekvot är ett nyckeltal som anger portföljens riskjusterade avkastning, dvs hur mycket extra avkastning som förvaltaren har åstadkommit genom att ta risk. Det beräknas genom att dividera avkastningen minus den riskfria räntan (tre månaders statsskuldväxel) med avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt. Den fond/förvaltare som har högst Sharpekvot under mätperioden (oftast 36 månader) har uppvisat störst skicklighet. Ju högre värde, desto högre avkastning i förhållande till den tagna risken. Sharpekvoten kan användas för att jämföra två fonder avseende hur mycket extra risk en fond måste ta för att få en meravkastning jämfört med den riskfria avkastningen.

Standardavvikelsen mäter hur mycket en fonds avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen de senaste 36 månaderna. En hög standardavvikelse visar att fonden har haft stora svängningar. Standardavvikelsen är användbar på två sätt: 1. Ju mer en fonds avkastning har varierat, ju mer riskfylld är sannolikt fonden. 2. Fonder som tidigare har svängt mycket i värde (volatila) tenderar att fortsätta svänga mycket i värde. Med hjälp av standardavvikelsen kan man göra en prognos och räkna ut inom vilket avkastningsintervall fonden kommer att ligga under kommande år, vilket gör det enklare att jämför olika typer av fonder. För uträkningen behöver man även den genomsnittliga avkastningen. Man kan beräkna att den högsta normala avkastningen under 95 % av tiden kommer att motsvara den genomsnittliga avkastningen plus två gånger standardavvikelsen. Den lägsta årliga avkastningen kommer under 95 % av tiden att motsvara den genomsnittliga avkastningen minus två gånger standardavvikelsen.

Som exempel kan vi ta vår hedgefond Yield (okt 2013). Den har en årlig genomsnittlig avkastning på 5 %, med en standardavvikelse på 2,7 % (på 36 månader). Den normala maximala årliga avkastningen man kan förvänta sig skulle då bli 5+2,7+2,7= 10,4 %. Den normala lägsta avkastningen man kan förvänta sig skulle bli 5-2,7-2,7= -0,4 %. Om fonden fortsätter att utvecklas som den har gjort tidigare kommer den årliga avkastningen under 95 % av tiden att ligga mellan 10,4 % och -0,4 %.

T
TER
betyder Total Expense Ratio och är summan av fondens förvaltningsavgift och övriga kostnader, exempelvis administration och distribution, förutom de transaktionsrelaterade kostnaderna. Summan av kostnaderna uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.

Termin är ett avtal om köp av en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris och med leverans och betalning vid en förutbestämd tidpunkt. Terminer är till skillnad från optioner bindande för båda parter.

TKA betyder totalkostnadsandel och är summan av fondens förvaltningsavgift och övriga kostnader, framförallt transaktionskostnader (courtage, fondens avgifter för köp och försäljning av värdepapper) uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. Används bara i Sverige.

Tracking error (aktiv risk) visar hur mycket en fonds avkastning skiljer sig från index varje år. Snittskillnaden beräknas som standardavvikelse, vilket innebär att om fondens aktiva risk är 4 procent så kan man förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index mindre än 4 procent. Ett lågt aktiv riskmått betyder att fonden har en utveckling, och innehav, som är likt indexet. Ett högt aktiv riskmått innebär att fondens utveckling i hög grad är oberoende av indexutvecklingen.

Transaktionskostnader/courtage är den ersättning investmentbanker och aktiemäklare får för de köp och försäljningar av värdepapper de gör åt förvaltaren för fondens räkning.

V
Volatilitet
är ett mått på hur mycket aktiekursen varierar eller avviker från medelvärdet (standardavvikelsen). En hög volatilitet innebär stora svängningar och därmed också en hög risk. En låg volatilitet indikerar en mer säker och stabil kurs. Volatiliteten indikerar inte åt vilket håll en aktie är på väg, bara att den svänger mycket både upp och ner. Det kan således vara lika mycket en möjlighet till uppgång som en risk för nedgång.

U
UCITS
är en förkortning av direktivets engelska namn ”Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities” och grundar sig på ett EU-direktiv med avsikt att öka säkerheten för småsparare. Det är den vanligaste fondtypen på svenska fondmarknaden. I en UCITS-fond får innehavet i en enskild aktie inte överstiga 5 procent av fondförmögenheten, undantaget de fyra största innehaven som får uppgå till högst 10 procent. Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på UCITS-direktivet och regleras i Lagen om värdepappersfonder. Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att driva verksamhet i samtliga EU-länder.

Å
Årlig avgift
(ongoing charges) ersatte TER och TKA under 2012. Det är ett standardiserat mått som är framtaget för att det ska vara möjligt att jämföra kostnader för alla fonder i Europa. Måttet innehåller fondens samtliga kostnader utom courtage och resultatbaserade avgifter. Årlig avgift beräknas löpande på 12 månader och uttrycks i procent av fondförmögenheten. Avser föregående års kostnader om inget annat anges.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.