Incitament och ersättningar

Incitament och ersättningar

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (nedan ”Fondbolaget”) bedriver fondverksamhet samt så kallad diskretionär förvaltning.

Enligt Finansinspektionens regler får Fondbolaget får endast betala och/eller ta emot incitament, det vill säga betalning av eller mottagande av avgifter, kommission och naturaförmåner i samband med tillhandahållande av investerings- eller sidotjänster under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas till eller tas emot av en tredje part måste avgiften/kommissionen vara utformad för att höja kvaliteten på den för kunden aktuella investerings- eller sidotjänsten och den får inte hindra Fondbolaget från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen. Fondbolaget ska alltid lämna tillräcklig information om aktuella incitament innan investerings- eller sidotjänsten utförs. Incitament får inte heller betalas ut eller tas emot om det skulle strida mot Fondbolagets skyldighet att i sin verksamhet handla på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt.

 Detta berör:

- Olika intressen hos kund jämfört med fondbolagets intressen

- Tjänster som betalas av bolaget respektive av kunden

- Blockorder med mera

- Handel för flera fonders räkning eller diskretionära förvaltningsuppdrag

- Hantering av potentiella intressekonflikter

Närmare information lämnas kostnadsfritt på begäran till andelsägare eller kunder i diskretionära förvaltningsmandat. Vänligen ring oss på 08-441 77 00 eller skicka ett mail till info@pnfonder.se så skickar vi dokumentet till dig.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.