Kapitaltäckning

Kapitaltäckningsanalys 2015-12-31 Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB

Kapitaltäckningen beräknas för bolaget enligt tillsynsförordningen (575/2013/EU) och kapitaltäckningsdirektivet (2013/36/ EU), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och Finansinspektionens föreskrifter på området, såsom FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 

Bolaget omfattas avovanstående regler då man bedriver diskretionär förvaltning. 
De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:
A. Summan av kapitalkrav för kreditrisk och marknadsrisker i balansräkningen
B. 25 % av bolagets fasta omkostnader föregående år plus 0,01 % av förvaltat kapital i specialfonder
C. startkapitalet med tillägg av 0,02% av förvaltat kapital överstigande 250 miljoner euro.

För att säkerställa att bolaget uppfyller kraven utvärderas kapitalkravet och kapitalbasen löpande och rapporteras kvartalsvis. Uppföljning av förändringar i bolagets finansiella postion, balans- och resultaträkning och andra väsentliga händelser som kan påverka kapitalkrav och kapitalbas sker månatligen.

 
Beräkning av kapitalbas (tkr)
             
Primärkapital 2015-12-31
             
Aktiekapital     1 250      
Reservfond     250      
Fritt eget kapital     7 358      
Periodiseringsfonder andel 78%     9 213      
Årets resultat     2 710      
Föreslagen utdelning     0      
Kärnprimärkapital, Primärkapital och Totalkapital     20 781      
             
Beräkning av kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker enligt schablonmetoden
Poster i balansräkningen     Exponering Riskvägt belopp Kapitalkrav  
Exponering mot stater     591 0 0  
Exponering mot kommuner     0 0 0  
Exponering mot institut     9 997 1 999 160  
Exponering mot fonder     7 615 7 615 609  
Exponering företag och övriga     7 380 7 380 590  
Summa     25 583 16 994 1 360  
             
Summan av kapitalkrav enligt metod A blir 1360 tkr.
Bolaget saknar väsentliga valuta- eller ränterisker.
             
             
Kostnadsrisker
Fasta omkostnader föregående år 10 200  
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på fasta kostnader 2 550  
Kapitalkravet för bolaget blir högst enligt metod B, kostnadsrisker. 31 875  
Kapitalkravet är 2 550 tkr enligt metod B.  
             
Beräkning av kapitalbehovet enligt C ovan blir endast startkapitalet då fondernas volym understiger 250 milj euro.
Kapitalkravet är 1250 tkr enligt metod C.
 
             
             
Kapitalrelationer (%)     Krav Utfall    
Kärnprimärkapitalrelation     4,5% 65%    
Primärkapitalrelation     6,0% 65%    
Total Kapitalrelation inkl buffert om 2,5 %     10,5% 65%    

Slutsats: Metod B ger det högsta kapitalkravet för bolaget på 2550 tkr så bolaget har med marginal täckning för kapitalkraven då bolaget har 20781 tkr i primärkapital.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.