--> Swesif och Hållbarhetsprofilen

SWESIF

I oktober 2015 gick vi med i Swesif som är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif syftar till att öka kunskapen och intresset för Sustainable and Responsible Investments (SRI) hos institutionella kapitalägare och förvaltare. SRI omfattar investeringar som utöver finansiella faktorer tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller andra omvärldsfaktorer i investeringsprocessen. Swesifs mål är att få upp SRI på dagordningen hos beslutsfattare inom politiken, näringslivet och finansmarknaden och därmed verka för att SRI blir allmänt vedertaget.

HÅLLBARHETSPROFILEN

Alla våra fonder är med i Hållbarhetsprofilen. Syftet är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder.

Hållbarhetsprofilen är ett fondfaktablad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen och implementerades på Pensionsmyndighetens fondtorg 2013 och är ett obligatorium för fonder med Miljö/Etisk märkning.

Hållbarhetsprofilen Realinvest

Hållbarhetsprofilen Sverige Aktiv

Hållbarhetsprofilen Smart Global

Hållbarhetsprofilen Idea

Hållbarhetsprofilen Yield

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.