Skyddande av fondsparande

De senaste årens turbulens hos olika fondbolag och banker väcker såklart en hel del frågor kring hur fondbolag och kunders innehav påverkas. Nedan försöker vi ge svar på några relevanta frågor.

1. Hur är tillgångarna skyddade?
Fondandelarna ägs av kunderna och är inte en tillgång hos fondbolaget. Tillgångarna förvaras hos ett förvaringsinstitut för att skydda spararna. Som förvaringsinstitut är Swedbank skyldiga att förvara PriorNilssons tillgångar skilda från sina egna tillgångar. Om Swedbank hamnar i problem påverkas inte våra fonders tillgångar.

2. Kan min fond gå i konkurs?
Nej. Fonder som är registrerade i Europa lyder under ett direktiv som heter UCITS och en fond går inte i konkurs eller påverkas om fondbolaget skulle hamna i problem. Skulle fondbolaget gå i konkurs övertas fonden antingen av en annan förvaltare eller så upplöses fonden och andelarna delas ut.

3. Försvinner mina pengar om fondbolaget går i konkurs?
Nej. Det är skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Om ett fondbolag går i konkurs, vilket är mycket ovanligt, påverkas inte fondens värde då tillgångarna är separerade från fondbolaget. Fonderna påverkas inte av fondbolagets ekonomiska situation utan bara av värdet på de aktier och räntebärande papper som finns i fonden. PriorNilsson är ett stabilt bolag och kundernas andelar är skyddade genom de regler och lagar som finns, oavsett vad som händer med fondbolaget eller vårt förvaringsinstitut Swedbank.

4. Vad händer om förvaringsinstitutet där fondens pengar förvaras går i konkurs?
Förvaringsinstitutet förvarar bara fondens tillgångar, de ”äger” inte dem och de kan inte utmätas i en eventuell konkurs. Fondens tillgångar finns placerade i olika värdepapper. Alla värdepapper är elektroniska. Även om förvaringsinstitutet går i konkurs eller brinner upp finns det kvar uppgifter om vem som är ägare till värdepappret. Det viktiga att komma ihåg är att det är fonden, inte fondbolaget, som står som ägare till fondens värdepapper.

5. Vad gör ett förvaringsinstitut?
Förvaringsinstitutet sköter in- och utbetalningar till och från fonden, kontrollerar att de beslut som fondbolaget fattar om fonden inte strider mot fondens fondbestämmelser eller lagen om investeringsfonder samt ser till att fondens egendom är separerad från fondbolagets rörelse. Ett fondbolag får inte själv ha hand om de papper och den likvid som ingår i fonden och får inte använda fondens egendom i den egna verksamheten, till exempel för att täcka förluster i fondbolagets verksamhet. Fondens, och därmed andelsägarnas, tillgångar ska enligt lag förvaras av ett förvaringsinstitut som ska vara en bank eller ett kreditinstitut.

6. Är kundernas pengar skyddade om deras bank skulle gå i konkurs?
Ja. Det maximala ersättningsbeloppet är 950 000 svenska kronor per person och institut. Genom insättningsgarantin garanterar staten kundernas insättningar hos alla banker, kreditmarknadsföretag och sådana värdepappersbolag som tar emot kundmedel på konto. Insättningsgarantin gäller dock inte insättningar hos så kallade inlåningsföretag. Garantin gäller för alla konton och ger ersättning upp till 950 000 sek per kund och bank/företag.

7. Omfattas fonder av insättningsgarantin?
Nej. Det är inget konto och pengarna är placerade i värdepapper som förvaras hos ett förvaringsinstitut. Se ovan.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.