Kundkännedom - varför vi måste ställa frågor

I Sverige har vi en penningtvättslag som ska förhindra att finansiella företag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder.

Finansiella företag är skyldiga att ha uppgifter om sina kunder för att vid en eventuell framtida förfrågan från behörig myndighet kunna lämna uppgifter om kunder och transaktioner.

Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. Genom att utnyttja det finansiella systemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon.

Penningtvättslagen ställer höga krav på att vi har god kunskap om våra kunder och deras affärer och vi behöver därför identifiera och ställa några frågor till dig som kund. Detta måste göras vid nya kundkontakter men vi behöver även göra fortlöpande uppföljning av redan inledda affärsförbindelser där handlingar, uppgifter och upplysningar ska hållas aktuella. 

Nya kunder behöver därför bifoga en vidimerad kopia på ID-handling (resp. vidimerad kopia på registreringsbevis för juridisk person) och ifyllda blanketter för kundkännedom vid köp av fondandelar. Om vi inte får in dessa kan vi tyvärr inte placera pengarna och är skyldiga att återföra pengarna till kunden. 

Det finns två olika blanketter, en för fysiska personer och en för juridiska personer.

Mer information kan du hitta på Finansinspektionens hemsida eller i den här informationsbroschyren från Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen.

Personer i politiskt utsatt ställning – PEP (Politically Exposed Person)

Den 1 augusti 2015 trädde nya ändringar i lagen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering i kraft. Den största förändringen i lagstiftningen är att begreppet person i politiskt utsatt ställning har utvidgats. Tidigare omfattades bara utomlandsboende men nu omfattas alla kunder och kunders verkliga huvudmän. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.

Vad är en PEP?

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Bestämmelserna gällande personer i politiskt utsatt ställning ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i utsatt ställning. Med närstående avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns make/maka, registrerad partner eller sambor samt föräldrar. Med känd medarbetare avses den som tillsammans med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.                                                                                                                                              

Vad är FATCA?

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA större möjligheter att hitta personer utomlands som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA. Den innebär att det ställs krav på finansiella företag, till exempel banker, fondbolag och försäkringsbolag i hela världen att rapportera in kontouppgifter för personer som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US persons (se nedan). Sverige och USA har med anledning av FATCA ingått ett avtal om ett ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar från den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS, om svenska personers tillgångar i USA. Detta avtal har införts i svensk lagstiftning.

FYSISKA PERSONER:
Vem är skattskyldig i USA?

Den som är skattskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, s.k. US person. I detta begrepp ingår personer som har amerikanskt medborgarskap (även de som har dubbla medborgarskap) oavsett var de är bosatta, och den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning och/eller är innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green Card). Observera att i denna grupp kan även ingå den som har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. För närmare information, se IRS hemsida. www.irs.gov

Den som är skattskyldig i USA är också deklarationsskyldig där. Genom att Sverige har ingått ett s.k. skatteavtal med USA undanröjs risken för att behöva betala skatt i både Sverige och USA. Deklarationsskyldigheten består emellertid trots skatteavtalet.
Särskilda övergångsregler gäller enligt amerikansk rätt för den som avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller den som tidigare varit innehavare av ett s.k. Green Card.

Varför måste Bolagets kunder fylla i nedanstående information?

Enligt avtalet med USA och svensk lagstiftning har Bolaget en skyldighet att ta reda på om befintliga och nya kunder faller in under definitionen av en amerikansk person (s.k. US person). På denna blankett får kunden intyga om den är en amerikansk person eller inte i skatterättslig mening. Om kunden svarar Ja, ska det amerikanska skatteregistreringsnumret anges (Tax Payer Identification Number, TIN). TIN-nummer kan vara något av nedanstående:

- Social Security Number “SSN”                                                       Ÿ
- Employer Identification Number “EIN”
- Individual Taxpayer Identification Number “ITIN”
- Preparer Taxpayer Identification Number ”PTIN”
- Taxpayer Identification Number for Pending U.S. Adoptions “ATIN”            Ÿ

Om Bolagets kund är en amerikansk person är Bolaget skyldigt att lämna kontrolluppgifter angående kundens konton till Skatteverket, t.ex. kontots saldo samt erhållen utdelning. Dessa uppgifter ska Skatteverket vidarebefordra till USAs skattemyndighet IRS.

JURIDISKA PERSONER:
Vem är skattskyldig i USA?

Den som är skatt- och deklarationsskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, s.k. US person. I detta begrepp ingår, amerikanska medborgare eller personer med skattemässigt hemvist i USA, i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktiebolag som är registrerat i USA, en trust om 1) en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och 2) en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration.

FATCA - definitioner FATCA - partnerländer

FATCA - partnerland är ett land som ingått avtal med USA om informationsutbyte enligt FATCA - lagstiftningen. Deltagandeländer framgår av en lista publicerad på det amerikanska finansdepartementets hemsida.

Finansiell enhet

En finansiell enhet är ett förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En enhet är vidare en finansiell enhet om den i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning:
- Tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet
- Handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument
- Bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- Annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel

Aktivt icke-finansiellt företag

Med aktivt icke-finansiellt företag avses ett företag som inte har hemvist i USA och inte är ett finansiellt institut och vars bruttointäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgörs av intäkter från annan verk­samhet än rörelse och vars tillgångar som innehades under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som genererar, eller innehas i syfte att generera, sådana intäkter (så kallade passiva inkomster).

Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss annan försäkrings­avkast­ning, vinst från försäljning av tillgång som ger passiv inkomst, vinst från råvaruförsäljning, valutavinst samt vinst från derivat. Hyra i verksamhet med anställd personal ses vanligtvis inte som passiv inkomst.

Till aktiva icke-finansiella företag hänförs:
- Icke finansiella bolag var andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inklusive till dem närstående bolag)
- Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- Icke finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder
- Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)
- Finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella företag)
- Stiftelser och föreningar m.fl. som betraktas som aktiva icke-finansiellt företag
- Enheter som är ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är särskilt undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
- Välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
- Varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap.15-17§§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Passivt företag

Ett passivt företag är varken ett finansiellt institut eller ett aktivt icke-finansiellt företag.

Verklig huvudman

Den verkliga huvudmannen kan vara den fysiska personen som kan bestämma över den juridiska personen eller den fysiska person som direkt eller indirekt äger med än 25 procent av den juridiska personen eller på annat sätt kontrollerar företaget.

OBS! Denna informationen är kortfattad och inte avsedd att vara en uttömmande beskrivning av regelverket. För mer information, se Skatteverkets respektive IRS (amerikanska skattemyndigheten) hemsidor.

Relevant lagstiftning

- Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA avtalet
- Ändringar i Skatteförfarandelagen (SFS 2015:69)
- Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA avtalet

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.