Kundinformation

Investeringsrådgivning

PriorNilssons främsta uppgift är att vara en aktiv fondförvaltare. Vi bedriver inte individuell rådgivning då det är en tillståndspliktig verksamhet som kräver en total genomgång av dina ekonomiska förhållanden.

Informationen på vår hemsida och i vårt informationsmaterial innehåller allmän information om sparande hos PriorNilsson och ska inte anses som rådgivning.

Kundklagomål

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med oss och vår förvaltning. Om du skulle vara missnöjd med någon av våra tjänster ber vi dig skriva ett brev/mail till oss där du beskriver ärendet och på vilket sätt du anser att förfarandet var felaktigt. Du bör även skicka med relevanta handlingar och kontaktuppgifter, samt beskriva vilka åtgärder du förväntar dig från oss. Klagomålsärenden hanteras av styrelseledamot Bertil Villard i samråd med verkställande direktör Lars-Ove Wijk. Ställ brevet till:

PriorNilsson Fond & Kapitalförvaltning

Att: Klagomålsansvarig

Box 7136

103 87 Stockholm

alternativt via mail till info@priorochnilsson.se

Klagomålsansvarig har till uppgift att snabbt och effektivt säkerställa att berättigade klagomål leder till rättelse. I det fall det kan påvisas att Fondbolaget har begått ett fel ska det, om möjligt, snarast korrigeras. Anmälaren erhåller ett skriftligt svar på hur Fondbolaget ser på det inträffade. Om vi bedömer att vi inte kommer att kunna utreda och besvara ärendet inom 14 dagar från det att skrivelsen inkommit till oss kommer vi att underrätta dig med angivande av ungefärlig tid när du kan förväntas erhålla ett svar.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.