Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Vi på PriorNilsson har en hög ambition att investera ansvarsfullt och hållbart i vår förvaltning. Vårt arbete med ansvarsfulla och hållbara investeringar utgår från de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områden som mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt. Våra fonder placerar främst i Sverige, men också till viss del på andra marknader över hela världen. Våra placeringar styrs av de placeringsriktlinjer som beslutas av fondbolagets styrelse.
Att investera ansvarsfullt och hållbart är också frågan om en mer komplett riskanalys, då de företag som arbetar enligt principerna för hållbar utveckling också tycks sköta sina ekonomiska åtaganden väl, vilket minskar riskerna. Det är de hållbara företagen som är framtidens vinnare.

Vi följer nedanstående principer, konventioner och fördrag i våra investeringar. Vi ska således undvika att investera i bolag som bryter mot dessa överenskommelser.

FN:s Global Compact som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på följande fyra grundpelare:
1 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna - Slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.
2 ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet - ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.
3 Rio-deklarationen om miljö och utveckling - Under förberedelserna inför konferensen lyftes följande sju områden fram som prioriterade: arbetstillfällen, energi, hållbara städer, vatten, hav, katastrofberedskap samt matsäkerhet och hållbart jordbruk.
4 FN:s konvention mot korruption - Konventionen utgör ett led i det inom FN bedrivna arbetet med bekämpning av den internationella brottsligheten. Den bygger vidare på flera tidigare konventioner som utarbetats av FN, bl.a. konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism.


OECDs riktlinjer för multinationella företag - Innehåller frivilliga principer och standarder för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt och är förenliga med tillämpliga lagar och internationellt erkända standarder.

Ottawa-konventionen - Förbud mot landminor. Konventionen säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda personminor. Konventionens huvudsyfte är ett absolut förbud mot användning, utveckling, tillverkning och anskaffning av antipersonella minor. De är också skyldiga att förstöra sina lager med personminor inom en tidsram av fyra år från det man undertecknat fördraget.

Konventionen mot klustervapen - Konventionen säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda klusterbomber. De är också skyldiga att förstöra sina lager med klustervapen inom en tidsram av åtta år från det man undertecknat fördraget.

Kemvapenkonventionen (CWC) – Konventionen innebär förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen.

Konventionen om förbud mot biologiska vapen (BTWC) - Konventionen syftar till att hindra utveckling, tillverkning och lagring av biologiska vapen. De länder som anslutit sig till konventionen har förbundit sig att inte utveckla eller producera mikrobiologiska eller biologiska ämnen eller toxiner i typer eller kvantiteter som inte är förenliga med fredliga avsikter.

Icke-spridningsfördraget (NPT) - Bygger på tre grundläggande pelare: kärnvapennedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnenergi. Sverige betonar konsekvent behovet av balanserade framsteg inom alla tre av avtalets områden.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.